Анализа са алгебром у IIсм


Поље комплексних бројева

Комплексни бројеви, уводна вежба;


Квадратна једначина и квадратна функција

Има нека, тајна смена, да се једначина сведе на квадратну…

Квадратна функција и њен график – видео приказ; 

Парабола као тема за интерактивни видео;

График квадратне функције-задаци;

У сусрет писменом задатку;

Ирационалне једначине; уводно.

Домаћи рад, ирационалне једначине;


Експоненцијална и логаритамска функција

Експоненцијалне неједначине;

Одреди логаритамску функцију чији је ово график!
Интерактивно, одељењски одговори;

Логаритамске једначине и неједначине;

Систематизација теме;


Комбинаторика; Биномна формула

Уводно питање;

Обновимо комбинације без понављања;

Варијације датог типа-вежба;

Примери примена комбинација са понављањем;

Биномна формула-тест;

Интерактивни тест – вешто са биномном формулом!

Примене формуле укључивања и искључивања (Sieve formula);

Докази једнакости применом особина биномних коефицијената;

Примена особина биномних коефицијената у три доказа једнакости;

О једном необичном задатку са применом Sieve-формуле;


Метода математичке индукције

Класичне методе математичке индукције;

Регресивна индукција на примеру Јенсенове неједнакости;


Елементарна теорија бројева

Дељивост целих бројева – иницијални тест;

Др Владимир Балтић, на Државном семинару 2015.

Примене кинеске теореме о остацима;

Паскалов метод; конгруенције великих бројева – избор;

Формативна процена кроз тест;


Писмене вежбе:

I                                 II                          III                         IV

23.09.2016.                                  02.03.2017.

(решења)                                     05.04.2017.

Писани задаци:

I                          II                          III

09.11.2016.    18.01.2017.      13.04,2011.

                                                    07.04.2017.

26.04.2017.

22.01.2020.

16.12.2022.


Завршни писани задаци:


2008.

 2011.

 2013.**

 2013.*

 2014.

Радни координатни систем;