План математике у првом разреду природно-математичког смера

Plan rada u IrpmСве што се учећи математику усваја,

проналази своје место у једном од само наших

концентричних кругова  знања.

Упорним вежбањима се само увећава

конкретни круг.

Примењене методе постају трајно

доступни алат за нова решавања.

У првом разреду гимназијског школовања на природно-математичком смеру, планиран је значајан број тема. Ево примера месечног планирања:

IX    X   XI   XII   I    II   III   IV   V   VI .

Одељење обдарених ученика рачунарске гимназије ради на истом броју предвиђених тема као и за ученике природно-математичког смера, само је број недељних часова за један више. Ево како изгледа тематско планирање за школску 2016/17. у  овом одељењу:

 ЛОГИКА И СКУПОВИ

ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА

УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ

ПОДУДАРНОСТ

РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

СЛИЧНОСТ.

У току школске 2018/19. године у првом разреду природно-математичког смера радило се по реформисаном програму наставе и учења. Реч је о примени Програма обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења.

Из Школског програма.

Глобални програм наставе и учења.

Оперативни програми, месечно:

Септембар;
Октобар I део, Октобар II део, Октобар III део;
Новембар I део, Новембар II део и децембар I део;
Децембар II део;
Јануар;
Фебруар;
Март I део; Март II део;
Април I део; Април II део и мај I;
Маj II део и јуни;