Анализа са алгебром у IVсм


Примене диференцијалног рачуна

Извод функције, обнављање;    I     II     III

Одличан домaћи рад;

Преглед елементарних функција;

Кошијева теорема;

Теорема Лагранжа     – утисак са часа;

Ролова теорема;

Теореме о аргументу функције;

Задаци за домаћи рад и дискусију;

Проблеми минимума и максимума;

Примена Лопиталовог правила – квиз;

Конвексност и конкавност функције;

Графици елементарних функција;

Загонетна функција;  Oдговор;

Geogebra, за помоћни график;

Примене Маклореновог развоја са остатком у Пеановом облику на одређивање граничних вредности функција;    Неке апроксимације;

Број пи;  Формуле за број пи;

Особине функције и график;

Испитати особине функције!

Преко поларних координата;  Архимедова спирала-додатно;


Неодређени интеграл

Три задатка; неодређени интеграла рационалне функције;

Примери неодређеног интеграла ирационалне функције;

Примери тригонометријских подинтегралних функција;

Везе инверзних тригонометријских функција;


Одређени интеграл

Проблем квадратуре;

Дужина лука криве;

Несвојствени интеграл;

Парцијална интеграција код несвојственог интеграла;


Диференцијалне једначине

Увод;

О диференцијалним једначинама;

Формирање диференцијалних једначина – квиз;

 


Писани задаци:

I        29.10.2014.   16.11.2015.

II        17.12.2014.      25.01.2016.

III      25.03.2015.      08.03.2016.I    08.03.2016.II

IV       20.05.2015.      21.05.2016.

 

Писмене вежбе:

I    15.10.2015.

II   10.12.2014.   

III  (припрема)    09.02.2015.    02.03.2016. I  02.03.2016. II

IV   27.04.2015.     27.04.2016.

Евиденција самосталних активности ученика

Радни координатни систем;

График, интерактивно;