Анализа са алгебром у IIIсм


Тригонометријски облик комплексног броја 

Обновимо;  

Операције са комплексним бројевима у тригонометријском облику;

Задаци за домаћи рад;

Задаци за озбиљнији самостални рад;   Необичан рад;

Корен комплексног броја-задаци за вежбу;

Припрема за I писани задатак;  Још пар задатака!

Додатна настава;


Полиноми 

Полиноми – задаци за вежбу;

Систематизација теме.

Задаци из часописа „Тангента“;


Аксиоматско заснивање реалних бројева

Број пи;

Припрема за II писани задатак;

Реални бројеви; 

Процена децималног записа;


Низови


Гранична вредност низа – квиз;

Теорема о укљештењу и граничне вредности низова;

О конвергенцији низова и редова;      

Критеријуми конвергенције редова;


Реалне функције једне променљиве

Парност функције;

Лева и десна гранична вредност функције у тачки; примери 

Непрекидност функције у тачки, Geogebra;

График инверзне функције;

Везе инверзних тригонометријских функција;

Инверзне тригонометријске функције;

Значајније граничне вредности функције;

Значајније граничне вредности функције у тачки -примене;

Јесмо ли спремни за тест?

Загонетна функција;


Извод функције

Први извод функције, по дефиницији;  вежба;   

Таблица елементарних извода;

Вежба 1;  Вежба 2Вежба 3;

Примене;  Тест;

Извод сложене функције – примери за вежбу;

Извод сложене функције – за самостални рад;

Леви и десни извод функције;

Извод инверзне функције;

Диференцијал функције и примена на апроксимацију функције;

Изводи вишег реда – домаћи задатак;


Писмене вежбе

 I                                           II                                 III                           IV

08.10.2016.               20.12.2016.            09.03.2017.

22.10.2016.                

Писaни задаци:

I                                            II                                  III

08.11.2016.          24.01.2017.                06.04.2017.

                                 24.12.2014.                20.04.2017.

Радови ученика:

(Миломир Сtефановић-08.10.2016.)

(Миломир Стефановић-22.10.2016.)

Завршни писани задаци

  2007.

  2008.
  2011.
  2014.
  2015.