Анализа са алгебром у IIIсм


Тригонометријски облик комплексног броја 

Обновимо;  

Операције са комплексним бројевима у тригонометријском облику;

Корен комплексног броја;

Задаци за озбиљнији самостални рад;   Необичан рад;

Корен комплексног броја-задаци за вежбу;

Припрема I писменог задатка;  Још пар задатака!

Додатна настава;


Полиноми 

Полиноми – задаци за вежбу;

Систематизација теме.

Задаци из часописа „Тангента“;

Системи једначина вишег реда и Вијетове формуле;

Примени Карданову формулу!

Примене Фераријевог поступка за решавање једначина IV степена;


Аксиоматско заснивање реалних бројева

Број пи;

Припрема за II писмени задатак;

Реални бројеви; 

Процена децималног записа;


Низови
Нула-низови;Одредити граничне вредности низова;Теорема о укљештењу и граничне вредности низова;

О конвергенцији низова и редова;      

Бесконачан конвергентни геометријски ред – квиз;

Критеријуми конвергенције редова;

Диференцне једначине;


Реалне функције једне променљиве

Интервали монотоности функције;

Парност функције;

Лева и десна гранична вредност функције у тачки; примери 

Непрекидност функције у тачки, Geogebra;

График инверзне функције;

Везе инверзних тригонометријских функција;

Инверзне тригонометријске функције;

Значајније граничне вредности функције; 

Значајније граничне вредности функције у тачки -примене; уводни квиз;

Асимптоте графика-задаци;

Табела са одговорима;

Јесмо ли спремни за тест?

Загонетна функција;


Извод функције

Први извод функције, по дефиницији;  вежба;   

Извод функције y=sinx?

Таблица елементарних извода;

Вежба 1;  Вежба 2Вежба 3;

Примене;  Тест;

Извод сложене функције – примери за вежбу;

Извод сложене функције – за самостални рад;

Леви и десни извод функције;

Извод инверзне функције;

Диференцијал функције и примена на апроксимацију функције;

Изводи вишег реда – домаћи задатак;


Писмене вежбе

 I                                           II                                 III                           IV

08.10.2016.               20.12.2016.            09.03.2017.

22.10.2016.               08.12.2021.           23.02.2022.I    23.02.2022.II                   27.02.2018.

10.10.2017.            

19.10.2017.

Писaни задаци:

I                                            II                                  III

08.11.2016.          24.01.2017.                06.04.2017.

 28.10.2021.          15.12.2021.                20.04.2017.

28.03.2018.

Радови ученика:

(Миломир Сtефановић-08.10.2016.)

(Миломир Стефановић-22.10.2016.)

Завршни писани задаци

  16.06.2007.

  16.06.2008.
  11.06.2011.
  11.06.2014.
  15.06.2015.

  18.06.2018.

Евиденција самосталних активности ученика;

Учешће у глобалном математичком пројекту „Exploding Dots 2017“.