Анализа са алгебром у Iсм

 


Елементи математичке логике и теорије скупова

Искази и операције са исказима;

Учимо таутологије;  Име таутологије?

25 познатих таутологија;

Квантификатори;

Скуповне једнакости;

Релације; Особине релација;


Поље реалних бројева

Број пи;

Примери примене Теорије бројева;


Цели и рационални алгебарски изрази

Хорнерова шема;

https://www.playposit.com/public/245205/492294/hornerova-ema

Примене Безуове теореме и Хорнерове шеме;

Трансформације целих алгебарских рационалних израза;

 „Фино растављени полиноми“;   Факторизација полинома;  


Линеарне једначине, неједначине и функције

Системи линеарних једначина;

Системи линеарних једначина са параметром;

Домаћи задатак;  Провера решења;

Примене особина линеарне функције;

Линеарне неједначине са параметрима;

Параметарски системи, за припрему теста;


Степеновање и кореновање

Степен чији је изложилац цео број;

Припрема контролне вежбе;

Степен – квиз – задаци за вежбу;

Тест;

Замисли график функције y=x^n, n∈N;

 А сада, одмор;  велики одмор;  план за одмор;

Наш пролећни матема подухват у кухињи;  Реализација!

Степен чији је изложилац рационалан број;

Домаћи задатак;   Интерактивна вежба;


Завршни писани задаци

11. јуна 2011.    11. јуна 2016.

Завршни писмени задатак у одељењу нашег Ђорђа Баралића, 2002.

Писмене вежбе:

I                                          II                                         III                               IV

09. октобра 2015.      24. децембра 2015.     15. марта 2016.          16. маја 2016.      

                                                                                                                       31. маја 2016.

Писани задаци:

I                                                  II                                    III                               IV

22. октобра 2015.        28. децембра 2015.      14. априла 2011.

                                                                                   22. марта 2016.

Евиденција самосталних активности ученика