Анализа са алгебром у Iсм


Елементи математичке логике и теорије скупова

Искази и операције са исказима;

Учимо таутологије;  Име таутологије?

25 познатих таутологија;

Закони закључивања;

Квантификатори;

Скуповне једнакости;

Особине функција;

Релације; Особине релација;

Операције; обележавање Дана оснивања МЕНСЕ;

Примери операција;


Поље реалних бројева

Број пи;

Примери примене Теорије бројева;

Дељивост – тест;


Цели и рационални алгебарски изрази

Хорнерова шема;

Интерактивно, Хорнерова шема;

Примене Безуове теореме и Хорнерове шеме;

Идентитети за трансформације целих алгебарских рационалних израза;
Match game;

 „Фино растављени полиноми“;   Факторизација полинома;  

НЗД и НЗС полинома;

Три питања, о полиномима;

Рационални алгебарски изрази;


Линеарне једначине, неједначине и функције

Линеарна функција-квиз, обновимо;

Системи линеарних једначина;

Системи линеарних једначина са параметром;

Домаћи задатак;  Провера решења;

Примене особина линеарне функције;

Линеарне неједначине са параметрима;

Параметарски системи, за припрему теста;

Веза аритметичке и геометријске средине два броја.


Степеновање и кореновање

Степен чији је изложилац цео број;

Припрема контролне вежбе;

Степен – квиз – задаци за вежбу;

Тест;

Замисли график функције y=x^n, n∈N;

 А сада, одмор;  велики одмор;  план за одмор;

Наш пролећни матема подухват у кухињи;  Реализација!

Степен чији је изложилац рационалан број;

Рационалисање имениоца;

Домаћи задатак;   Интерактивна вежба;


Завршни писани задаци

11. јуна 2011.    11. јуна 2016.

Завршни писмени задатак у одељењу нашег Ђорђа Баралића, 2002.

Писмене вежбе:

I                                          II                                         III                               IV

09. октобра 2015.      24. децембра 2015.     15. марта 2016.          16. маја 2016.      

22.10.2021.                                                                                          31. маја 2016.

11.03.2022.

Писани задаци:

I                                                  II                                    III                     IV

22. октобра 2015.        28. децембра 2015.      14. априла 2011.    11.06.2016.II 

27.10.2021.        24.12.2021.     28.12.2021.       06.04.2022.  R     22. марта 2016.

Евиденција самосталних активности ученика