Математика у четвртом разреду природно-математичког смера


Функције

Обнављање:

Квадратна    (избор параметара 1)       Експоненцијална    (избор2),

Лгаритамска  (избор3),         Функција корена  (избор4);

Домен функције;   Квиз1;  Квиз2:

Нуле и знак функције   Примери;

Парност функције;   Квиз;

Периодичност функције;

Функције у задацима затвореног типа;

Елементарне функције;

Примери за вежбу;

Граничне вредности функција; уводно;

Понашање функције у бесконачности;

Значајније граничне вредности функција;

Примене значајних граничних вредности;

Задаци за рад;

Непрекидност функције, приказ;

Графици елементарних функција;


Извод функције

 Дефиниција извода функције; 

Извод функције, по дефиницији;

Таблица извода I;   II;  III;

График функције и њене изводне функције;

Извод сложене функције;

Задаци за вежбу извода сложене функције;

Задаци извода сложене функције, са решењима;

Примери извода сложене функције;

Изводи вишег реда;

Диференцијал функције;

Интервали монотоности функције;

Пред контролну вежбу о графику функције;

Особине функције и график;

Примери графика елементарних функција.

Рекреативно, генерисани график…


Интеграл

Неодређени интеграл; метода смене;

Смена код неодређеног интеграла; примери за вежбу;

Примери парцијалне интеграције;

Неодређени интеграл рационалне функције;

Преглед интеграла рационалне функције;

Задаци за вежбу;

Одређени интеграл; проблем квадратуре;

Дужина лука криве;


Комбинаторика

Варијације без понављања;    Пермутације;

Комбинације без понављања;   Варијације или пермутације?

Биномна формула – квиз;


Вероватноћа и статистика

Две коцке у игри; дефиниција вероватноће;

Особине вероватноће и условна вероватноћа;

Биномна случајна променљива;

Задаци за припрему писмених провера;

Табличне вредности;

 

Писмене вежбе:

I                                           II                                                        III                              IV

09. 10. 2015.            08. 12. 2015.  I група;  (Решења)       07.03.2016.I           10.05.2016.

______________08.12.2015.  II група;  (Решења)       07.03.2016.II   

Писaни задаци:

I                                        II                              III                              IV

03.11.2015.        22.12.2015. I              18.03.2016. I                 17.05.2016.

__________ 22.12.2015. II              18.03.2016. II

Матурски задаци:

2016.-I    2016-II    2016-III    2016-IV

Евиденција самосталних активности ученика

Рад у групама; случајни избор чланова група;

Радни координатни систем;

График, интерактивно;

Advertisements