Математика у четвртом разреду друштвено-језичког смера


Функције

Квадратна функција, обнављање;   избор параметара;

Област дефинисаности функције; Задаци за вежбу;

Нуле и знак функције;  Задаци за вежбу;

Парност и непарност функције; Задаци за вежбу;

Особина периодичности функције;

Припремни задаци;

Тест знања;  решени теста знања;

Граничне вредности функција;

Број е као гранична вредност функције;

Пронађи график!

Графици елементарних функција;


Извод функције

Примена дефиниције извода функције;

Први изводи изабраних функција;

Таблични изводи  I;    II – игра меморије;

Примери примене табличних извода;

Извод сложене функције;

Задаци за припрему контролне вежбе;

Граничне вредности за припрему;

Интервали монотоности и екстремне вредности функције;

Пред контролну вежбу о графику функције;

Добро скицирани график функције?


Комбинаторика

Варијације без понављања;

Уводни примери за примену варијација и пермутација без понављања;

Пермутације;

Уводни примери за примену комбинација без понављања;

Комбинације без понављања;


Вероватноћа и статистика

Примена дефиниција вероватноће;

Две коцке за игру;

Независни случајни догађаји; условна вероватноћа;

Задаци за припрему контролног теста;


Писмене вежбе:

        I                       II                      III                               IV

02.10.2015.       17.12.2015. I        07.03.2016. I            09,05.2016.

                            17.12.2015. II     07.03.2016. II            09.05.2017.

27.10.2016.        20.12.2016.         03.03.2017.

Писани задаци:

       I                        II                      III                             IV

06.11.2015.      25.12.2015. I        21.03.2016.          17.05.2016.

14.11.2016.      25.12.2015. II      24.03.2017.

                        

Евиденција самосталних активности ученика

Радни координатни систем;

Представимо графиком;