Математика у трећем разреду друштвено-језичког смера


Полиедри

Површина призме;

Призма, у задацима!

Призма као полиедар;

Запремина призме;

Пирамида и зарубљена пирамида-задаци;

Тетраедар;

Припрема за први писани задатак;


Цилиндрична и конусна површ

Купа као игра;

Ваљак и купа;

Припрема за други писани задатак;


Вектори

Вектори; задаци за вежбу;

Задаци I полугодишта;

Три необична задатка;


Аналитичка геометрија

Интерактивно до графика линеарне функције;
Елипса и права – игра;     Хипербола и права – игра;  Парабола и права – игра;


Математичка индукција и низови


Писмене вежбе:  

 

I                              II                          III                         IV

27.10.2014.       25.02.2015.          16.03.2015.            14.05.2015.

04.11.2014.

Писани задаци:

I                               II                            III                       IV

Припрема I;          Припрема II;        03.04.2015.      11.06.2015.

31.10.2014.            18.12.2014.