Математика у првом разреду природно-математичког смера


Логика и скупови

Искази и операције са исказима;  Complete truth tables!

Једноставније таутологије;    23 таутологијe-интерактивно;

Наведи таутологију!

Закони закључивања;

Скуповне једнакости;

Скуповне једнакости у домаћем задатку;

Својства релација;

Квиз – Релације;

Примене својства релација; 

Релације и функције;

Особине „1-1“ и „на“;

Композиција функција и инверзна функција;

Варијације; 

Комбинације без понављања;

Задаци за припрему писменог задатка;


Реални бројеви

|x₁-x₂|=?

Бројеви φ и π.

НЗД и НЗС целих бројева; канонска факторизација целих бројева;

Еуклидов алгоритам за налажење највећег заједничког делиоца два цела броја;

Интерактивни домаћи задатак;

Правило парне цифре;

Примери заокругљивања децималних бројева;

Задаци за додатну наставу;


Пропорционалност

Директна и обрнута пропорционалност-задаци за вежбу;

Рачун поделе;

Рачун мешања; интеракцијом до решења;

Процентни рачун, интерактивно;

Каматни рачун, у интеракцији;

Процентни и каматни рачун;

Примене пропорција;


Увод у геометрију

Примене ставова подударности – квиз;

Цртеж, пре свега!   Алати;

Могу ли се конструкције изводити електронски?

Тачка, права и раван; Задаци, интерактивно;

Дефиниције одабраних геометријских фигура;

Елементи троугла;

Основне особине троугла;

Осна симетрија;  Централна симетрија;   Ротација;   Транслација;


Подударност

Вектори у служби навигације – STEM;

Вектори – задаци за рад; радна табла са примерима за вежбу;

Примена ставова подударности на троугао;  дискусије решења;

Теореме о троуглу и векторски рачун – рад Јане Марковић;

Четвороугао; квиз као најава вежбе.

Примена ставова подударности на четвороугао и круг; израда задатака;

Круг, тангентни и тетивни четвороугао;


Рационални алгебарски изрази

Дељивост полинома – Анастазија Радисављевић на испиту Методика наставе математике;

Безуова теорема – примери;

Хорнерова шема; 

Интерактивно, Хорнерова шема;

Уводни примери;

Раставити на чиниоце – Надица Милетић на испиту Методика наставе математике;  задаци;

Трансформације целих алгебарских рационалних израза;

Факторизација полинома;

„Фине факторизације“;   Вежба налик на тест!

Три питања;

Факторизација квадратног тринома;

НЗД и НЗС полинома;     45-минутна вежба;

Средити рационални алгебарски израз!

16 примера за вежбу;

16 примера за вежбу са решењима;

Рационални алгебарски изрази – тест;

Наизглед мало сложенији рационални алгебарски изрази;

Системи линеарних једначина-Гаусов метод-12.  3.  4.  5.

Интерактивно до графика линеарне функције;

Линеарна функција и њен знак;

Примене особина линеарне функције;

Задаци за припрему писаних провера знања;

Неједначине које решавамо применом линеарних неједначина;


Сличност

Са странице KhanAcademy;

Тригонометрија правоуглог троугла

Дефиниције основних тригонометријских функција на правоуглом троуглу;

Примене дефиниција основних тригонометријских функција за израчунавање непознатог угла – 11-минутни квиз;

Тригонометријске функције неких оштрих углова правоуглог троугла;


Писмене вежбе:

I                                        II                                 III                           IV

07.10.2016.                02.12.2016.            21.03.2017.

  10.10.2016.               15.12.2016.

06.10.2022.
06.10.2022. дј
07.12.2022. дј

Радови ученика:

(Јована Малишић-17.10.2016.)   Јана Марковић-10.10.2016.)

(Филип Деспотовић-02.12.2016.I)  (Јасмина Вуловић-02.12.2016.II) 

(Јана Марковић-15.12.2016.)

Петнаестоминутне вежбе:

14.09.2016.            22.09.2016.         08.05.2017.

04.06.2019. I

04.06.2019.II

Решења II петнаестоминутне вежбе од 22.09.2016. 

Писaни задаци:

   I                          II                    III                    IV

10.11.2016.        26.01.2017.    06.04.2017.    13.06.2017.

Евиденција ученика о својим активностима на часу

28.03.2019.