Математика у првом разреду природно-математичког смера


Логика и скупови

Искази и операције са исказима;  Complete truth tables!

Три питања!

Тачан или нетачан исказ?

Једноставније таутологије;   Име таутологије?

Наведи таутологију!

Скуповне једнакости;

Особине релација; 

Релације и функције;

Варијације; 

Комбинације без понављања;

Задаци за припрему писаног задатка;


Реални бројеви

Основни ниво припрема;

Припремни задаци;Пропорционалност

Директна и обрнута пропорционалност-задаци за вежбу;

Рачун поделе;

Рачун мешања;  Интеракцијом до решења;

Процентни рачун, интерактивно;

Каматни рачун, у интеракцији;

Процентни и каматни рачун;


Увод у геометрију

Тачка, права и раван; Задаци, интерактивно;

Дефиниције одабраних геометријских фигура;

Осна симетрија;  Централна симетрија;   Ротација;   Транслација;Подударност

Вектори; радна табла са примерима за вежбу;

Примена ставова подударности на троугао;  дискусије решења;

Четвороугао; квиз као најава вежбе.

Примена ставова подударности на четвороугао и круг; израда задатака;

Круг, тангентни и тетивни четвороугао;


Рационални алгебарски изрази

Хорнерова шема; 

https://www.playposit.com/public/245205/492294/hornerova-ema

Уводни примери;

Студент Надица Милетић и методика наставе математике;  задаци;

Трансформације целих алгебарских рационалних израза;

Факторизација полинома;

„Фине факторизације“;   Вежба налик на тест!

Системи линеарних једначина-Гаусов метод-12.  3.  4.  5.

Интерактивно до графика линеарне функције;


Сличност

Са странице KhanAcademy;


Писмене вежбе:

I                                        II                                 III                           IV

07.10.2016.                02.12.2016.            21.03.2017.

  10.10.2016.               15.12.2016.

Радови ученика:

(Јована Малишић-17.10.2016.)   ( Јана Марковић-10.10.2016.)

(Филип Деспотовић-02.12.2016.I)  (Јасмина Вуловић-02.12.2016.II) 

(Јана Марковић-15.12.2016.)

Петнаестоминутне вежбе:

14.09.2016.            22.09.2016.

Решења II петнаестоминутне вежбе од 22.09.2016. 

Писaни задаци:

   I                          II                    III                    IV

10.11.2016.        26.01.2017.    06.04.2017.