Алгебра за ученике VII разреда одељења ученика обдарених за математику

Реални бројеви

Квадрат рационалног броја. Једначина x²=a, a>0;

Квадратни корен рационалног броја- квиз;

Операције са коренима – три питања;

Корен квадрата;

Степен и корен, примена апсолутне вредности;

Децимални запис реалног броја – квиз;

Приближно представљање реалних бројева у децималном запису;

Једна необична припрема за контролни тест;

Рационални бројеви на реалној правој;

OneNote припрема за први писмени задатак;

Примери са додатне наставе;

 

 

 


Рационални и алгебарски изрази

Степен чији је изложилац природан број;

Степен чији је изложилац цео број;

Операције са степенима;

Разлика квадрата, визуелно;

Квадрат бинома – визуелно;

Квадрат бинома – квиз;

Квадрат бинома – тест;

Раставити на чиниоце квадратни трином;

OneNote документ припрема за контролне провере знања;

НЗД и НЗС целих бројева;

 

 


Неке основне функције

Линеарне функције – квиз;

 

 


Елементарни задаци са целим бројевима

 

 


Логичко комбинаторни задаци

 

 


Писмене вежбе

I                        II                   III                 IV

30.09.2019.      23.12.2019.     04.2020.     05.2020.

Писмени задаци

I                     II                       III                 IV

29.10.2019.   17.01.2020.      04.2020.       06.2020.

Са часа Одељењске заједнице

Крај рачунара и мобилног телефона;

Математика у четвртом разреду друштвено-језичког смера


Функције

Квадратна функција, обнављање;   избор параметара;

Област дефинисаности функције; Задаци за вежбу;

Нуле и знак функције;  Задаци за вежбу;

Парност и непарност функције; Задаци за вежбу;

Особина периодичности функције;

Припремни задаци;

Тест знања;  решени теста знања;

Граничне вредности функција;

Број е као гранична вредност функције;

Пронађи график!

Графици елементарних функција;


Извод функције

Примена дефиниције извода функције;

Први изводи изабраних функција;

Таблични изводи  I;    II – игра меморије;

Примери примене табличних извода;

Извод сложене функције;

Задаци за припрему контролне вежбе;

Граничне вредности за припрему;

Интервали монотоности и екстремне вредности функције;

Пред контролну вежбу о графику функције;

Добро скицирани график функције?


Комбинаторика

Варијације без понављања;

Уводни примери за примену варијација и пермутација без понављања;

Пермутације;

Уводни примери за примену комбинација без понављања;

Комбинације без понављања;


Вероватноћа и статистика

Примена дефиниција вероватноће;

Две коцке за игру;

Независни случајни догађаји; условна вероватноћа;

Задаци за припрему контролног теста;


Писмене вежбе:

        I                       II                      III                               IV

02.10.2015.       17.12.2015. I        07.03.2016. I            09,05.2016.

                            17.12.2015. II     07.03.2016. II            09.05.2017.

27.10.2016.        20.12.2016.         03.03.2017.

Писани задаци:

       I                        II                      III                             IV

06.11.2015.      25.12.2015. I        21.03.2016.          17.05.2016.

14.11.2016.      25.12.2015. II      24.03.2017.

                        

Евиденција самосталних активности ученика

Радни координатни систем;

Представимо графиком;

Математика у четвртом разреду природно-математичког смера


Функције

Обнављање:

Квадратна    (избор параметара 1)       Експоненцијална    (избор2),

Лгаритамска  (избор3),         Функција корена  (избор4);

Домен функције;   Квиз;

Нуле и знак функције   Примери;

Парност функције;   Квиз;

Периодичност функције;

Функције у задацима затвореног типа;

Елементарне функције;

Примери за вежбу;

Особине функција – тест знања;

Особине функција – теста знања – одговори;

Особине функција – електронски тест;

Граничне вредности функција; уводно;

Понашање функције у бесконачности;

Значајније граничне вредности функција; уводни квиз;

Примене значајних граничних вредности;

Задаци за рад;

Непрекидност функције, приказ;

Асимптоте графика функције;
Хоризонтална, или коса, питање је сад`!

Од графика до експлицитног израза функције уз помоћ особина функције;
Квиз – графици основних функција;


Извод функције

 Дефиниција извода функције; 

Извод функције, по дефиницији;

Таблица извода I;   II;  III;

График функције и њене изводне функције;

Примене особина извода – уводни примери;

Извод производа;

Извод количника;

Извод сложене функције;

Задаци за вежбу извода сложене функције;

Задаци извода сложене функције, са решењима;

Примери извода сложене функције;

Изводи вишег реда;

Диференцијал функције;

Интервали монотоности функције;

Пред контролну вежбу о графику функције;

Особине функције и график;

Примери графика елементарних функција.

Рекреативно, генерисани график…


Интеграл

Неодређени интеграл; метода смене;

Коју смену одабрати?

Смена код неодређеног интеграла; примери за вежбу;

Примери парцијалне интеграције;

Неодређени интеграл рационалне функције;

Преглед интеграла рационалне функције;

Задаци за вежбу;

Одређени интеграл; проблем квадратуре;

Геометријска примена одређеног интеграла-површине геометријских фигура; примена смене код одређеног интеграла;

Површине геометријских фигура применом парцијалне интеграције код одређеног интеграла.

Два интересантна примера примене одређеног интеграла на израчунавање криволинијске површи у равни:

Дужина лука криве;
Дужина лука криве-формативно;


Комбинаторика

Варијације без понављања;    Пермутације;

Комбинације без понављања;   Комбинаторни задаци за вежбу-елементарно;

Биномна формула – квиз;

15 – минутна провера са применом биномне формуле;
https://content.quizalize.com/quiz/marketplace/37eb4a47-1f8c-4c1f-9d1e-64b40a9a843b


Вероватноћа и статистика

Две коцке у игри; дефиниција вероватноће;

Особине вероватноће и условна вероватноћа;

Биномна случајна променљива;

Задаци за припрему писмених провера;

Табличне вредности;

Писмене вежбе:

I                                           II                                                        III                              IV

09. 10. 2015.            08. 12. 2015.  I група;  (Решења)       07.03.2016.I           10.05.2016.

______________08.12.2015.  II група;  (Решења)       07.03.2016.II    06.10.I     06.10.II 

Писaни задаци:

I                                        II                              III                              IV

03.11.2015.        22.12.2015. I              18.03.2016. I                 17.05.2016.

06.10.2021.

02.11.2021.         22.12.2015. II              18.03.2016. II

Матурски задаци:

2016.-I    2016-II    2016-III    2016-IV

Евиденција самосталних активности ученика

Рад у групама; случајни избор чланова група;

Радни координатни систем;

График, интерактивно;

Математика у другом разреду природно-математичког смера


Степеновање и кореновање

Операције са степеном чији је експонент природан број;

Операције са степеном чији је изложилац цео број;

Степен чији је изложилац цео број;

Функција f(x) = xⁿ, n∈ N, и њен график – 10-минутна провера;

Дефиниција логаритма – квиз;

Примери за вежбу;

Квиз;

Спреман контролни;

Примене особина и операција са коренима

( петнаестоминутнa – формативна процена);

Операције са коренима (домаћи задатак);

Корен квадрата;

Степен чији је изложилац рационалан број;

Примери за вежбу;

Рационалисање имениоца;

Дилема, како средити израз?

Комплексни бројеви;


Квадратна једначина и квадратна функција

Фактори квадратног тринома и решења квадратне једначине?

Факторизација квадратног тринома, самостални рад;

Примене Вијетових формула;

Један домаћи задатак;

Квадратни трином, растављен на чиниоце;

Факторизације квадратног тринома, тема за квиз;

О знаку решења квадратне једначине-домаћи задатак;

Има нека, тајна смена…

Како свести на квадратну?

Парабола, тема за интерактивни видео;

Конкретна парабола;

График квадратне функције, параметарски;

Geogebra алат, наш радни координатни систем!

Неједначина;

Решавање ирационалних једначина;

Ирационалне једначине као домаћи задатак;

Питања и дилеме…


Експоненцијална и логаритамска функција

График експоненцијалне функције, уз помоћ Geogebra алата;

Три примера експоненцијалних једначина;

Разматрање решења неких експоненцијалних једначина;

Експоненцијалне неједначине, домаћи задатак;

Решити експоненцијалне неједначине!

Дефиниција логаритма – квиз;

Логаритам задатог броја;

График логаритамске функције уз помоћ Геогебра алата;

Интерактивни домаћи задатак;

Транслације основне логаритамске криве,дуж Оx и Оy осе;

График логаритамске функције;

Особине логаритма;

Логаритамске једначине;
https://player.quizalize.com/quiz/daf25383-c564-4d6e-990f-e2d1125ebcae

Логариtамске неједначине-формативно;


Тригонометријске функције


Тригонометријски круг;

Пројекције тачке са тригонометријске кружнице на координатне осе;

Основне тригонометријске функције, интерактивно;

Парност и непарност основних тригонометријских функција;

y=a+b sin(x); y=a+b cos(x) ;


Прва тригонометријска контролна вежба I
Прва тригонометријска контролна вежба II

Да проверимо!

Тригонометријске функције, сведене на први квадрант;

График тригонометријске функције, вежба I  

График тригонометријске функције, вежба II  Решења II групе    1.   2.

Тригонометријске једначине из филма „Шешир професора Вујића“;

Једна занимљива Desmos активност. Постоји ли троугао тако да синусна теорема важи?

Радна координатна раван;

График, интерактивно;

Писмене вежбе:

I

26.02.2018.

30.09.2019.

02.10.2017.
II

11.12.2019. I       11.12.2019. II

Писмени задаци:

I                        II                      III                        IV

25.12.2017.

06.11.2019.

23.01.2019.

Ученичка евиденција активности на часу

Учешће у Глобалном математичком пројекту „Exploding Dots“2017.

Математика у првом разреду природно-математичког смера


Логика и скупови

Искази и операције са исказима;  Complete truth tables!

Једноставније таутологије;    23 таутологијe-интерактивно;

Наведи таутологију!

Закони закључивања;

Скуповне једнакости;

Скуповне једнакости у домаћем задатку;

Својства релација;

Квиз – Релације;

Примене својства релација; 

Релације и функције;

Особине „1-1“ и „на“;

Композиција функција и инверзна функција;

Варијације; 

Комбинације без понављања;

Задаци за припрему писменог задатка;


Реални бројеви

|x₁-x₂|=?

Бројеви φ и π.

НЗД и НЗС целих бројева; канонска факторизација целих бројева;

Еуклидов алгоритам за налажење највећег заједничког делиоца два цела броја;

Интерактивни домаћи задатак;

Правило парне цифре;

Примери заокругљивања децималних бројева;

Задаци за додатну наставу;


Пропорционалност

Директна и обрнута пропорционалност-задаци за вежбу;

Рачун поделе;

Рачун мешања; интеракцијом до решења;

Процентни рачун, интерактивно;

Каматни рачун, у интеракцији;

Процентни и каматни рачун;

Примене пропорција;


Увод у геометрију

Примене ставова подударности – квиз;

Цртеж, пре свега!   Алати;

Могу ли се конструкције изводити електронски?

Тачка, права и раван; Задаци, интерактивно;

Дефиниције одабраних геометријских фигура;

Елементи троугла;

Основне особине троугла;

Осна симетрија;  Централна симетрија;   Ротација;   Транслација;


Подударност

Вектори у служби навигације – STEM;

Вектори – задаци за рад; радна табла са примерима за вежбу;

Примена ставова подударности на троугао;  дискусије решења;

Теореме о троуглу и векторски рачун – рад Јане Марковић;

Четвороугао; квиз као најава вежбе.

Примена ставова подударности на четвороугао и круг; израда задатака;

Круг, тангентни и тетивни четвороугао;


Рационални алгебарски изрази

Дељивост полинома – Анастазија Радисављевић на испиту Методика наставе математике;

Безуова теорема – примери;

Хорнерова шема; 

Интерактивно, Хорнерова шема;

Уводни примери;

Раставити на чиниоце – Надица Милетић на испиту Методика наставе математике;  задаци;

Трансформације целих алгебарских рационалних израза;

Факторизација полинома;

„Фине факторизације“;   Вежба налик на тест!

Три питања;

Факторизација квадратног тринома;

НЗД и НЗС полинома;     45-минутна вежба;

Средити рационални алгебарски израз!

16 примера за вежбу;

16 примера за вежбу са решењима;

Рационални алгебарски изрази – тест;

Наизглед мало сложенији рационални алгебарски изрази;

Системи линеарних једначина-Гаусов метод-12.  3.  4.  5.

Интерактивно до графика линеарне функције;

Линеарна функција и њен знак;

Примене особина линеарне функције;

Задаци за припрему писаних провера знања;

Неједначине које решавамо применом линеарних неједначина;


Сличност

Са странице KhanAcademy;

Тригонометрија правоуглог троугла

Дефиниције основних тригонометријских функција на правоуглом троуглу;

Примене дефиниција основних тригонометријских функција за израчунавање непознатог угла – 11-минутни квиз;

Тригонометријске функције неких оштрих углова правоуглог троугла;


Писмене вежбе:

I                                        II                                 III                           IV

07.10.2016.                02.12.2016.            21.03.2017.

  10.10.2016.               15.12.2016.

06.10.2022.
06.10.2022. дј
07.12.2022. дј

Радови ученика:

(Јована Малишић-17.10.2016.)   Јана Марковић-10.10.2016.)

(Филип Деспотовић-02.12.2016.I)  (Јасмина Вуловић-02.12.2016.II) 

(Јана Марковић-15.12.2016.)

Петнаестоминутне вежбе:

14.09.2016.            22.09.2016.         08.05.2017.

04.06.2019. I

04.06.2019.II

Решења II петнаестоминутне вежбе од 22.09.2016. 

Писaни задаци:

   I                          II                    III                    IV

10.11.2016.        26.01.2017.    06.04.2017.    13.06.2017.

Евиденција ученика о својим активностима на часу

28.03.2019.

Анализа са алгебром у IIсм


Поље комплексних бројева

Комплексни бројеви, уводна вежба;


Квадратна једначина и квадратна функција

Има нека, тајна смена, да се једначина сведе на квадратну…

Квадратна функција и њен график – видео приказ; 

Парабола као тема за интерактивни видео;

График квадратне функције-задаци;

У сусрет писменом задатку;

Ирационалне једначине; уводно.

Домаћи рад, ирационалне једначине;


Експоненцијална и логаритамска функција

Експоненцијалне неједначине;

Одреди логаритамску функцију чији је ово график!
Интерактивно, одељењски одговори;

Логаритамске једначине и неједначине;

Систематизација теме;


Комбинаторика; Биномна формула

Уводно питање;

Обновимо комбинације без понављања;

Варијације датог типа-вежба;

Примери примена комбинација са понављањем;

Биномна формула-тест;

Интерактивни тест – вешто са биномном формулом!

Примене формуле укључивања и искључивања (Sieve formula);

Докази једнакости применом особина биномних коефицијената;

Примена особина биномних коефицијената у три доказа једнакости;

О једном необичном задатку са применом Sieve-формуле;


Метода математичке индукције

Класичне методе математичке индукције;

Регресивна индукција на примеру Јенсенове неједнакости;


Елементарна теорија бројева

Дељивост целих бројева – иницијални тест;

Др Владимир Балтић, на Државном семинару 2015.

Примене кинеске теореме о остацима;

Паскалов метод; конгруенције великих бројева – избор;

Формативна процена кроз тест;


Писмене вежбе:

I                                 II                          III                         IV

23.09.2016.                                  02.03.2017.

(решења)                                     05.04.2017.

Писани задаци:

I                          II                          III

09.11.2016.    18.01.2017.      13.04,2011.

                                                    07.04.2017.

26.04.2017.

22.01.2020.

16.12.2022.


Завршни писани задаци:


2008.

 2011.

 2013.**

 2013.*

 2014.

Радни координатни систем;

Анализа са алгебром у Iсм


Елементи математичке логике и теорије скупова

Искази и операције са исказима;

Учимо таутологије;  Име таутологије?

25 познатих таутологија;

Закони закључивања;

Квантификатори;

Скуповне једнакости;

Особине функција;

Релације; Особине релација;

Операције; обележавање Дана оснивања МЕНСЕ;

Примери операција;


Поље реалних бројева

Број пи;

Примери примене Теорије бројева;

Дељивост – тест;


Цели и рационални алгебарски изрази

Хорнерова шема;

Интерактивно, Хорнерова шема;

Примене Безуове теореме и Хорнерове шеме;

Идентитети за трансформације целих алгебарских рационалних израза;
Match game;

 „Фино растављени полиноми“;   Факторизација полинома;  

НЗД и НЗС полинома;

Три питања, о полиномима;

Рационални алгебарски изрази;


Линеарне једначине, неједначине и функције

Линеарна функција-квиз, обновимо;

Системи линеарних једначина;

Системи линеарних једначина са параметром;

Домаћи задатак;  Провера решења;

Примене особина линеарне функције;

Линеарне неједначине са параметрима;

Параметарски системи, за припрему теста;

Веза аритметичке и геометријске средине два броја.


Степеновање и кореновање

Степен чији је изложилац цео број;

Припрема контролне вежбе;

Степен – квиз – задаци за вежбу;

Тест;

Замисли график функције y=x^n, n∈N;

 А сада, одмор;  велики одмор;  план за одмор;

Наш пролећни матема подухват у кухињи;  Реализација!

Степен чији је изложилац рационалан број;

Рационалисање имениоца;

Домаћи задатак;   Интерактивна вежба;


Завршни писани задаци

11. јуна 2011.    11. јуна 2016.

Завршни писмени задатак у одељењу нашег Ђорђа Баралића, 2002.

Писмене вежбе:

I                                          II                                         III                               IV

09. октобра 2015.      24. децембра 2015.     15. марта 2016.          16. маја 2016.      

22.10.2021.                                                                                          31. маја 2016.

11.03.2022.

Писани задаци:

I                                                  II                                    III                     IV

22. октобра 2015.        28. децембра 2015.      14. априла 2011.    11.06.2016.II 

27.10.2021.        24.12.2021.     28.12.2021.       06.04.2022.  R     22. марта 2016.

Евиденција самосталних активности ученика

Анализа са алгебром у IVсм


Примене диференцијалног рачуна

Обнављање;

Извод функције, обнављање;    I     II     III

Одличан домaћи рад;

Преглед елементарних функција;

Диференцијабилност једне функције;

Кошијева теорема;

Теорема Лагранжа     – утисак са часа;

Ролова теорема;

Теореме о аргументу функције;

Диференцијабилност једне функције;

Задаци за домаћи рад и дискусију;

Интервали монотоности функције;

Проблеми минимума и максимума;

Примери примене неједнакости Јенсена;

Конвексност и конкавност функције;

Графици елементарних функција;

Загонетна функција;  Oдговор;

Примене Маклореновог развоја са остатком у Пеановом облику на одређивање граничних вредности функција;    Неке апроксимације;

Број пи;  Формуле за број пи;

Особине функције и график;

Испитати особине функције!

Преко поларних координата;  Архимедова спирала-додатно;


Неодређени интеграл

Интеграција методом смене променљиве;

Смена променљиве код неодређеног интеграла-примери за вежбу;

Метода парцијалне интеграције;

Примери интеграла рационалних функција;

Примери неодређеног интеграла ирационалне функције;

Примери тригонометријских подинтегралних функција;

Везе инверзних тригонометријских функција;


Одређени интеграл

Проблем квадратуре-завршна презентација сарадње студент-ментор, рад Милене Симић;

Једна Desmos активност са Римановим сумама;

Горња Риманова сума;

(Извор: https://www.emathinstruction.com/riemann-sum-visualizer-on-desmos/)

Доња Риманова сума;

Риманова сума са међутачком;

Дужина лука криве – са Аном Лаковић – Методика наставе математике;

Припрема;

Ректификација 7-минутна провера;

Дужина лука криве – задаци;

Несвојствени интеграл;

Парцијална интеграција код несвојственог интеграла;


Диференцијалне једначине

Увод;

О диференцијалним једначинама;

Формирање диференцијалних једначина – квиз;


Писани задаци:

I        29.10.2014.   16.11.2015.

II        17.12.2014.      25.01.2016.

III      28.03. 2018.     25.03.2015.      08.03.2016.I    08.03.2016.II

IV      23.05.2018.       20.05.2015.      21.05.2016.

Писмене вежбе:

I    15.10.2015.

II   10.12.2014.   

III  (припрема)    09.02.2015.    02.03.2016. I  02.03.2016. II

IV   27.04.2015.     27.04.2016.

Евиденција самосталних активности ученика

Радни координатни систем;

График, интерактивно;

Учешће у глобалном математичком пројекту „Exploding Dots“.

Анализа са алгебром у IIIсм


Тригонометријски облик комплексног броја 

Обновимо;  

Операције са комплексним бројевима у тригонометријском облику;

Корен комплексног броја;

Задаци за озбиљнији самостални рад;   Необичан рад;

Корен комплексног броја-задаци за вежбу;

Припрема I писменог задатка;  Још пар задатака!

Додатна настава;


Полиноми 

Полиноми – задаци за вежбу;

Систематизација теме.

Задаци из часописа „Тангента“;

Системи једначина вишег реда и Вијетове формуле;

Примени Карданову формулу!

Примене Фераријевог поступка за решавање једначина IV степена;


Аксиоматско заснивање реалних бројева

Број пи;

Припрема за II писмени задатак;

Реални бројеви; 

Процена децималног записа;


Низови
Нула-низови;Одредити граничне вредности низова;Теорема о укљештењу и граничне вредности низова;

О конвергенцији низова и редова;      

Бесконачан конвергентни геометријски ред – квиз;

Критеријуми конвергенције редова;

Диференцне једначине;


Реалне функције једне променљиве

Интервали монотоности функције;

Парност функције;

Лева и десна гранична вредност функције у тачки; примери 

Непрекидност функције у тачки, Geogebra;

График инверзне функције;

Везе инверзних тригонометријских функција;

Инверзне тригонометријске функције;

Значајније граничне вредности функције; 

Значајније граничне вредности функције у тачки -примене; уводни квиз;

Асимптоте графика-задаци;

Табела са одговорима;

Јесмо ли спремни за тест?

Загонетна функција;


Извод функције

Први извод функције, по дефиницији;  вежба;   

Извод функције y=sinx?

Таблица елементарних извода;

Вежба 1;  Вежба 2Вежба 3;

Примене;  Тест;

Извод сложене функције – примери за вежбу;

Извод сложене функције – за самостални рад;

Леви и десни извод функције;

Извод инверзне функције;

Диференцијал функције и примена на апроксимацију функције;

Изводи вишег реда – домаћи задатак;


Писмене вежбе

 I                                           II                                 III                           IV

08.10.2016.               20.12.2016.            09.03.2017.

22.10.2016.               08.12.2021.           23.02.2022.I    23.02.2022.II                   27.02.2018.

10.10.2017.            

19.10.2017.

Писaни задаци:

I                                            II                                  III

08.11.2016.          24.01.2017.                06.04.2017.

 28.10.2021.          15.12.2021.                20.04.2017.

28.03.2018.

Радови ученика:

(Миломир Сtефановић-08.10.2016.)

(Миломир Стефановић-22.10.2016.)

Завршни писани задаци

  16.06.2007.

  16.06.2008.
  11.06.2011.
  11.06.2014.
  15.06.2015.

  18.06.2018.

Евиденција самосталних активности ученика;

Учешће у глобалном математичком пројекту „Exploding Dots 2017“.


Математика у трећем разреду природно-математичког смера


Полиедри

Решавање троугла, обнављање;

Површина призме;

Кавалијеријев принцип;

Запремина призме;

Модели полиедара;   3Д;

Тригонометријске функције у стереометријским задацима;

Зарубљена правилна пирамида;

Пирамида и зарубљена пирамида;

Тетраедар;

Један час додатне наставе;


Обртна тела 

Да обновимо…

Цилиндрична површ и ваљак;

P и V, тела задатог 3D-Geogebra скицом?

Купа као конусни пресек-интерактивна игра;

Купа кроз игру; 

Површина и запремина зарубљене купе интерактивно;

Зарубљена купа;

Ваљак-домаћи задатак;

Сфера и лопта;

Уписана и описана сфера, колегинице Слађане Кваић;

Запремине делова лопте;

Лопта и полиедри;


Вектори

Задаци за вежбу ;
Вектори у служби навигације – обнављање;

Вектори-задаци за вежбу;

Три необична задатка примене вектора;


Аналитичка геометрија    

Права линија ;

Интерактивно до графика праве линије;  Прамен правих ;

Троугао-задаци за самостални рад;

Растојање тачке од праве ;

Елипса и права;

Хипербола и права;

Конусни пресеци, интерактивно;

Парабола;
Парабола и права;

Једна занимљива Desmos активност;

Геометријско место тачака -Љиљана Јелесијевић;


Математичка индукција и низови

Геометријски низ кроз игру ;   Аритметички и геометријски низ ;

Гранична вредност низа – квиз

Хајде да обновимо!

Конвергентни геометријски ред – квиз;


Комплексни бројеви и полиноми

Детерминанте реда 2 и 3 и примене на решавање система линеарних једначина;
Крамерово правило;

Системи три једначине са три непознате
несагласнинеодређени и одређени систем;

Системи линеарних једначина, са параметрима;

 


Писмене вежбе:

I                           II                          III                       IV

23.10.2014.        08.11.2014.         25.02.2015.       25.05.2015.

27.10.2014.

Писани задаци:

I                           II                          III                       IV

30.10.2014.        17.12.2014.         31.03.2015.       12.06.2015.

                            08.02.2021.        27.03.2018.       14.06. 2021. II